Volatile:ListRef

From Metabolomics.JP
Jump to: navigation, search

Showing below 222 results of search Chem._Pharm._Bull..

 1. Ahmad_I:Anis_I:Malik_A:Nawaz_SA:Choudhary_MI:,Chem._Pharm._Bull.,2003,51,412
 2. Akaike_S:Sumino_M:Sekine_T:Seo_S:Kimura_N:Ikegami_F:,Chem._Pharm._Bull.,2003,51,197
 3. Anis_I:Ahmed_S:Malik_A:Yasin_A:Choudary_MI:,Chem._Pharm._Bull.,2002,50,515
 4. Arisawa_M:Bai_H:Shiojima_M:Hayashi_T:Tezuka_Y:Taga_T:Miwa_Y:._Ito_Y:Kikuchi_T:Morita_N:,Chem._Pharm._Bull.,1993,41,571
 5. Arisawa_M:Fukuta_M:Shimizu_M:Morita_N:,Chem._Pharm._Bull.,1979,27,1252
 6. Arisawa_M:Kizu_H:Morita_N:,Chem._Pharm._Bull.,1976,24,1609
 7. Arisawa_M:Morita_N:,Chem._Pharm._Bull.,1976,24,815
 8. Arisawa_M:Morita_N:Kouno_Y:Takemoto_T:,Chem._Pharm._Bull.,1973,21,2323
 9. Arisawa_M:Takakuwa_T:Nakaoki_T:,Chem._Pharm._Bull.,1970,18,916
 10. Aritomi_M:,Chem._Pharm._Bull.,1964,12,41
 11. Asai_F:Iinuma_M:Tanaka_T:Mizuno_M:,Chem._Pharm._Bull.,1990,38,1079
 12. Atta-ur-Rahman:Choudhary_MI:Hayat_S:Khan_AM:Ahmed_A:,Chem._Pharm._Bull.,2001,49,105
 13. Basnet_P:Kadota_S:Hase_K:Namba_T:,Chem._Pharm._Bull.,1995,43,1558
 14. Basnet_P:Kadota_S:Shimizu_M:Xu_HX:Namba_T:,Chem._Pharm._Bull.,1993,41,1790
 15. Ben_Salah_H:Jarraya_R:Martin_MT:Veitch_NC:Grayer_RJ:Simmonds_MS:Damak_M:,Chem._Pharm._Bull.,2002,50,1268
 16. Champavier_Y:Allais_DP:Chulia_AJ:Kaouadji_M:,Chem._Pharm._Bull.,2000,48,281
 17. Chen_C:Chen_Y:Hsu_H:Chen_Y:,Chem._Pharm._Bull.,1984,32,166
 18. Chen_LG:Yang_LL:Yen_KY:Hatano_T:Yoshido_T:,Chem._Pharm._Bull.,1995,43,2088
 19. Cui_B:Nakamura_M:Kinjo_J:Nohara_T:,Chem._Pharm._Bull.,1993,41,178
 20. Cui_CB:Tezuka_Y:Kikuchi_T:Nakano_H:Park_JH:,Chem._Pharm._Bull.,1990,38,2620
 21. Cui_CB:Tezuka_Y:Kikuchi_T:Nakano_H:Tamaoki_T:Park_JH:,Chem._Pharm._Bull.,1990,38,3218
 22. Cui_CB:Tezuka_Y:Kikuchi_T:Nakano_H:Tamaoki_T:Park_JH:,Chem._Pharm._Bull.,1992,40,2035
 23. Cui_M:Kinjo_NJ:Nohara_T:,Chem._Pharm._Bull.,1992,40,1943
 24. De_Brito_J:Manickam_VS:Gopalakrishnan_S:Ushioda_T:Tanaka_N:,Chem._Pharm._Bull.,1995,43,338
 25. Demizu_S:Kajiyama_K:Hiraga_Y:Kinoshita_K:Koyama_K:Takahashi_K:Tamura_Y:Okada_K:Kinoshita_T:,Chem._Pharm._Bull.,1992,40,392
 26. Demizu_S:Kajiyama_K:Takahashi_K:Hiraga_Y:Yamamoto_S:Tamura_Y:Okada_K:Kinoshita_T:,Chem._Pharm._Bull.,1988,36,3474
 27. Endo_T:Taguchi_H:Yoshioka_I:,Chem._Pharm._Bull.,1981,29,1000
 28. Fan_W:Tezuka_Y:Xiong_Q:Hattori_M:Namba_T:Kadota_S:,Chem._Pharm._Bull.,1999,47,1049
 29. Fujimoto_Y:Zhang_XX:Kirisawa_M:Uzawa_J:Sumatra_M:,Chem._Pharm._Bull.,1990,38,1787
 30. Fujiwara_H:Nonaka_G:Yagi_A:Nishioka_I:,Chem._Pharm._Bull.,1976,24,407
 31. Fukai_T:Hano_Y:Hirakura_K:Nomura_T:Uzawa_J:,Chem._Pharm._Bull.,1985,33,4288
 32. Fukai_T:Ikuta_J:Nomura_T:,Chem._Pharm._Bull.,1986,34,1987
 33. Fukui_H:Goto_K:Tabata_M:,Chem._Pharm._Bull.,1988,36,4174
 34. Fukunaga_T:Kajikawa_I:Nishiya_K:Watanabe_Y:Suzuki_N.:Takeya_K.:Itokawa_H:,Chem._Pharm._Bull.,1988,36,1185
 35. Fukunaga_T:Kajikawa_I:Nishiya_K:Watanabe_Y:Takeya_K:Itokawa_H:,Chem._Pharm._Bull.,1987,35,3292
 36. Gluchoff-Fiasson_K:Fenet_B:Leclerc_JC:Reynaud_J:Lussignol_M:Jay_M:,Chem._Pharm._Bull.,2001,49,768
 37. Goda_Y:Katayama_M:Ichikawa_K:Shibuya_M:Kiuchi_F:Sankaku_U:,Chem._Pharm._Bull.,1985,33,5606
 38. Hashimoto_F:Nonaka_G:Nishioka_I:,Chem._Pharm._Bull.,1987,35,611
 39. Hashimoto_F:Nonaka_G:Nishioka_I:,Chem._Pharm._Bull.,1989,37,77
 40. Hatano_T:Kagawa_H:Yasuhara_T:Okuda_T:,Chem._Pharm._Bull.,1988,36,2090
 41. Hatano_T:Takagi_M:Ito_H:Yoshida_T:,Chem._Pharm._Bull.,1997,45,1485
 42. Hatano_T:Yasuhara_T:Fukuda_T:Noro_T:Okuda_T:,Chem._Pharm._Bull.,1989,37,3005
 43. Hatano_T:Yasuhara_T:Miyamoto_K:Okuda_T:,Chem._Pharm._Bull.,1988,36,2286
 44. Hatayama_K:Komatsu_M:,Chem._Pharm._Bull.,1971,19,2126
 45. Hayashi_H:Zhang_SL:Nakaizumi_T:Shimura_K:Yamaguchi_M:Inoue_K:Sarsenbaev_K:Ito_M:Honda_G:,Chem._Pharm._Bull.,2003,51,1147
 46. Hayashi_K:Noguchi_T:Abe_Y:,Chem._Pharm._Bull.,1954,2,41
 47. Hiraoka_A:Hasegawa_M:,Chem._Pharm._Bull.,1979,27,3130
 48. Hori_K:Satake_T:Saiki_Y:Murakami_T:Chen_CM:,Chem._Pharm._Bull.,1988,36,4301
 49. Ichino_K:Tanaka_H:Ito_K:,Chem._Pharm._Bull.,1989,37,1426
 50. Ichino_K:Tanaka_H:Ito_K:,Chem._Pharm._Bull.,1989,37,944
 51. Iinuma:,Chem._Pharm._Bull.,1984,32,32
 52. Iinuma_M:Matsuura_S:Kurogochi_K:Tanaka_T:,Chem._Pharm._Bull.,1980,28,717
 53. Iinuma_M:Tanaka_T:Matsuura_S:,Chem._Pharm._Bull.,1985,33,3982
 54. Ikuta_J:Hano_Y:Nomura_T:Kawakami_Y:Sato_T:,Chem._Pharm._Bull.,1986,34,1968
 55. Inada_A:Fujiwara_M:Kakimoto_L:Kitamura_F:Toya_H:Konishi_M:Nakanishi_T:Murata_H:,Chem._Pharm._Bull.,1989,37,2819
 56. Inada_A:Murata_H:Somekawa_M:Nakanishi_T:,Chem._Pharm._Bull.,1992,40,3081
 57. Inoue_T:Fujita_M:,Chem._Pharm._Bull.,1977,25,3226
 58. Ishida_H:Umino_T:Tsuji_K:Kosuge_T:,Chem._Pharm._Bull.,1988,36,4414
 59. Isogai_Y:Komoda_Y:Okamoto_T:,Chem._Pharm._Bull.,1970,18,1872
 60. Ito_C:Mizuno_T:Matsuoka_M:Kimura_Y:Sato_K:Kajiura_I:Omura_M:Juichi_M:Furukawa_H:,Chem._Pharm._Bull.,1988,36,3292
 61. Ito_H:Onoue_S:Yoshida_T:,Chem._Pharm._Bull.,2001,49,1229
 62. Itokawa_H:Sato_K:Takeya_K:,Chem._Pharm._Bull.,1981,29,1777
 63. Itokawa_H:Suto_K:Takeya_K:,Chem._Pharm._Bull.,1981,29,254
 64. Iwase_Y:Takahashi_M:Takemura_Y:Ju-ichi_M:Ito_C:Furukawa_H:Yano_M:,Chem._Pharm._Bull.,2001,49,1356
 65. Jayakrishna_G:Harikishore_P:Rao_CV:Gunasekar_D:Blond_A:Bodo_B:,Chem._Pharm._Bull.,2001,49,1555
 66. Kadota_S:Basnet_P:Hase_K:Namba_T:,Chem._Pharm._Bull.,1994,42,1712
 67. Kadota_S:Hui_D:Basnet_P:Prasain_JK:Xu_GJ:Namba_T:,Chem._Pharm._Bull.,1994,42,2647
 68. Kadota_S:Lami_N:Tezuka_Y:Kikuchi_T:,Chem._Pharm._Bull.,1988,36,2289
 69. Kadota_S:Lami_N:Tezuka_Y:Kikuchi_T:,Chem._Pharm._Bull.,1988,36,834
 70. Kadota_S:Takamori_Y:Nyein_KN:Kikuchi_T:Tanaka_K:Ekimoto_H:,Chem._Pharm._Bull.,1990,38,2687
 71. Kagawa_K:Tokura_K:Uchida_K:Kakushi_H:Shike_T:Nakai_H:,Chem._Pharm._Bull.,1992,40,2083
 72. Kaneda_M:Saitoh_T:Iitaka_Y:Shibata_S:,Chem._Pharm._Bull.,1973,21,1338
 73. Karikome_H:Ogawa_K:Sashida_Y:,Chem._Pharm._Bull.,1992,40,689
 74. Kasai_R:Hirono_S:Chou_WH:Tanaka_O:Chen_FH:,Chem._Pharm._Bull.,1988,36,4167
 75. Kasai_R:Hirono_S:Chou_WH:Tanaka_O:Chen_FH:,Chem._Pharm._Bull.,1991,39,1871
 76. Kashiwada_Y:Iizuka_H:Yoshioka_K:Chen_RF:Nonaka_G:Nishioka_I:,Chem._Pharm._Bull.,1990,38,888
 77. Kashiwada_Y:Nonaka_GI:Nishioka_I:,Chem._Pharm._Bull.,1986,34,3208
 78. Kato_T:Morita_Y:,Chem._Pharm._Bull.,1990,38,2277
 79. Kawano_N:Miura_H:Matsuishi_E:,Chem._Pharm._Bull.,1967,15,711
 80. Kikuchi_H:Carlsson_A:Yachi_K:Hirota_S:,Chem._Pharm._Bull.,1991,39,1047
 81. Kim_CM:Ebizuka_Y:Sankawa_U:,Chem._Pharm._Bull.,1989,37,2879
 82. Kimura_Y:Kubo_M:Tani_T:Arichi_S:Ohminami_H:Okuda_H:,Chem._Pharm._Bull.,1981,29,2308
 83. Kimura_Y:Okuda_H:Tani_T:Arichi_S:,Chem._Pharm._Bull.,1982,30,1792
 84. Kinjo_J:Furusawa_J:Baba_J:Takeshita_T:._Yamasaki_M:Nohara_T:,Chem._Pharm._Bull.,1987,35,4846
 85. Kinjo_J:Matsumoto_K:Inoue_M:Takeshita_T:Nohara_T:,Chem._Pharm._Bull.,1991,39,116
 86. Kinoshita_T:Ichinose_K:Takahashi_C:Sankawa_U:,Chem._Pharm._Bull.,1986,34,3067
 87. Kinoshita_T:Saitoh_T:Shibata_S:,Chem._Pharm._Bull.,1976,24,991
 88. Kinoshita_T:Saitoh_T:Shibata_S:,Chem._Pharm._Bull.,1978,26,135
 89. Kinoshita_T:Saitoh_T:Shibata_S:,Chem._Pharm._Bull.,1978,26,141
 90. Kishore_PH:Reddy_MV:Gunasekar_D:Murthy_MM:Caux_C:Bodo_B:,Chem._Pharm._Bull.,2003,51,194
 91. Kitagawa_I:Chen_WZ:Hori_K:Harada_E:Yasuda_N:Yoshikawa_M:Ren_J:,Chem._Pharm._Bull.,1994,42,1056
 92. Kitagawa_I:Chen_WZ:Hori_K:Kobayashi_M:Ren_J:,Chem._Pharm._Bull.,1998,46,1511
 93. Kitagawa_I:Zhang_R:Hori_K:Tsuchiya_K:Shibuya_H:,Chem._Pharm._Bull.,1992,40,2041
 94. Kitanaka_S:Ogata_K:Takido_M:,Chem._Pharm._Bull.,1989,37,2441
 95. Kitanaka_S:Takido_M:,Chem._Pharm._Bull.,1992,40,249
 96. Kohda_H:Niwa_A:Nakamoto_Y:Takeda_O:,Chem._Pharm._Bull.,1990,38,523
 97. Komatsu_M:Tomimori_T:Hatayama_K:Makiguchi_Y:Mikuriya_N:,Chem._Pharm._Bull.,1969,17,1299
 98. Komatsu_M:Tomimori_T:Hatayama_K:Makiguchi_Y:Mikuriya_N:,Chem._Pharm._Bull.,1969,17,1302
 99. Komatsu_M:Tomimori_T:Hatayama_K:Makiguchi_Y:Mikuriya_N:,Chem._Pharm._Bull.,1970,18,602
 100. Komatsu_M:Tomimori_T:Hatayama_K:Makiguchi_Y:Mikuriya_N:,Chem._Pharm._Bull.,1970,18,741
 101. Komatsu_M:Tomimori_T:Ito_M:,Chem._Pharm._Bull.,1967,15,263
 102. Komatsu_M:Tomimori_T:Takeda_K:Hayashi_K:,Chem._Pharm._Bull.,1968,16,1413
 103. Komatsu_M:Yokoe_I:Shirataki_Y:,Chem._Pharm._Bull.,1978,26,1274
 104. Komatsu_M:Yokoe_I:Shirataki_Y:,Chem._Pharm._Bull.,1978,26,3863
 105. Komatsu_M:Yokoe_I:Shirataki_Y:,Chem._Pharm._Bull.,1981,29,2069
 106. Komatsu_M:Yokoe_I:Shirataki_Y:,Chem._Pharm._Bull.,1981,29,532
 107. Konishi_T:Yamazoe_K:Kanzato_M:Konoshima_T:Fujiwara_Y:,Chem._Pharm._Bull.,2003,51,1142
 108. Kozawa_M:Morita_N:Baba_K:Hata_K:,Chem._Pharm._Bull.,1977,25,515
 109. Kubo_I:Matsumoto_A:Taniguchi_M:Wood_WF:,Chem._Pharm._Bull.,1985,33,3826
 110. Kubo_M:Sasaki_M:Namba_K:Naruto_S:Nishimura_H:,Chem._Pharm._Bull.,1975,23,2449
 111. Kuroyanagi_M:Fukushima_S:,Chem._Pharm._Bull.,1982,30,1163
 112. Kuroyanagi_M:Sato_M:Ueno_A:,Chem._Pharm._Bull.,1987,35,4429
 113. Kuroyanagi_M:Yamamoto_Y:Fukushima_S:Ueno_A:Noro_T:Miyase_T:,Chem._Pharm._Bull.,1982,30,1602
 114. Kyogoku_K:Hatayama_K:Komatsu_M:,Chem._Pharm._Bull.,1973,21,2733
 115. Kyogoku_K:Hatayama_K:Suzuki_K:Yokomori_S:Maejima_K:Komatsu_M:,Chem._Pharm._Bull.,1973,21,1777
 116. Kyogoku_K:Hatayama_K:Yokomori_S:Shio_M:Komatsu_M:,Chem._Pharm._Bull.,1973,21,1192
 117. Lami_N:Kadota_S:Tezuka_Y:Kilkuchi_T:,Chem._Pharm._Bull.,1990,38,1558
 118. Li_Y:Ishibashi_M:Chen_X:Ohizumi_Y:,Chem._Pharm._Bull.,2003,51,872
 119. Lin_YL:Chen_YL:Kuo_YH:,Chem._Pharm._Bull.,1991,39,3132
 120. Lin_YL:Chen_YL:Kuo_YH:,Chem._Pharm._Bull.,1992,40,2295
 121. Ma_C:Nakamura_N:Hattori_M:,Chem._Pharm._Bull.,1998,46,982
 122. Machida_K:Osawa_K:,Chem._Pharm._Bull.,1989,37,1092
 123. Matsuda_H:Morikawa_T:Toguchida_I:Harima_S:Yoshikawa_M:,Chem._Pharm._Bull.,2002,50,972
 124. Matsumoto_J:Fujimoto_T:Takino_C:Saitoh_M:Hano_Y:Fukai_T:Nomura_T:,Chem._Pharm._Bull.,1985,33,3250
 125. Meselhy_MR:Kadota_S:Momose_Y:Hatakeyama_N:Kusai_A:Hattori_M:Namba_T:,Chem._Pharm._Bull.,1993,41,1796
 126. Meselhy_MR:Kadota_S:Momose_Y:Hattori_M:Namba_T:,Chem._Pharm._Bull.,1992,40,3355
 127. Mimaki_Y:Kameyama_A:Sashida_Y:Miyata_Y:Fujii_A:,Chem._Pharm._Bull.,1995,43,893
 128. Min_BS:Tomiyama_M:Ma_CM:Nakamura_N:Hattori_M:,Chem._Pharm._Bull.,2001,49,546
 129. Miyaichi_Y:Imoto_Y:Tomimori_T:Lin_CC:,Chem._Pharm._Bull.,1987,35,3720
 130. Miyaichi_Y:Imoto_Y:Tomimori_T:Namba_T:,Chem._Pharm._Bull.,1988,36,2371
 131. Miyaichi_Y:Kizu_H:Tomimori_T:Lin_C:,Chem._Pharm._Bull.,1989,37,794
 132. Miyase_T:Fukushima_S:Akiyama_Y:,Chem._Pharm._Bull.,1984,32,3267
 133. Miyase_T:Ohtsubo_A:Ueno_A:Noro_T:Kuroyanagi_M:Fukushima_S:,Chem._Pharm._Bull.,1982,30,1986
 134. Miyase_T:Ueno_A:Noro_T:Fukushima_S:,Chem._Pharm._Bull.,1980,28,1172
 135. Miyase_T:Ueno_A:Noro_T:Fukushima_S:,Chem._Pharm._Bull.,1981,29,2205
 136. Mizuno:,Chem._Pharm._Bull.,1987,35,3125
 137. Mizuno_M:Iinuma_M:Tanaka_T:Sakakibara_N:Nakanishi_T:Inada_A:Nishi_M:,Chem._Pharm._Bull.,1989,37,2241
 138. Mizuno_M:Tamura_K:Tanaka_T:Iinuma_M:,Chem._Pharm._Bull.,1989,37,195
 139. Morimoto_S:Nonaka_G:Chen_R:Nishioka_I:,Chem._Pharm._Bull.,1988,36,39
 140. Morimoto_S:Nonaka_G:Nishioka_I:,Chem._Pharm._Bull.,1986,34,633
 141. Morimoto_S:Nonaka_G:Nishioka_I:,Chem._Pharm._Bull.,1986,34,643
 142. Morimoto_S:Nonaka_G:Nishioka_I:Ezaki_N:Takizawa_N:,Chem._Pharm._Bull.,1985,33,2281
 143. Morita_N:Arisawa_M:Kondo_Y:Takemoto_T:,Chem._Pharm._Bull.,1973,21,600
 144. Morita_N:Shimizu_M:Arisawa_M:Koshi_M:,Chem._Pharm._Bull.,1974,22,1487
 145. Morita_N:Shimokoriyama_M:Shimizu_M:Arisawa_M:,Chem._Pharm._Bull.,1972,20,730
 146. Murakami_T:Hagiwara_M:Tanaka_K:Chen_CM:,Chem._Pharm._Bull.,1973,21,1851
 147. Murakami_T:Nishikawa_Y:Ando_T:,Chem._Pharm._Bull.,1960,8,688
 148. Nakano_K:Murakami_K:Nohara_T:Tomimatsu_T:Kawasaki_T:,Chem._Pharm._Bull.,1981,29,1445
 149. Namikoshi_M:Nakata_H:Nuno_M:Ozawa_T:Saitoh_T:,Chem._Pharm._Bull.,1987,35,3568
 150. Nomura_T:Fukai_T:Katayanagi_M:,Chem._Pharm._Bull.,1977,25,529
 151. Nomura_T:Fukai_T:Yamada_S:Katayanagi_M:,Chem._Pharm._Bull.,1978,26,1394
 152. Nonaka_G:Goto_Y:Kinjo_J:Nohara_T:Nishioka_I:,Chem._Pharm._Bull.,1987,35,1105
 153. Nonaka_G:Kawahara_O:Nishioka_I:,Chem._Pharm._Bull.,1983,31,3906
 154. Nonaka_G:Nishioka_I:,Chem._Pharm._Bull.,1982,30,4268
 155. Ogiso_A:Sato_A:Kashida_I:Kuwano_H:,Chem._Pharm._Bull.,1974,22,135
 156. Ohkoshi_E:Makino_M:Fujimoto_Y:,Chem._Pharm._Bull.,1999,47,1436
 157. Okamura_N:Yagi_A:Nishioka_I:,Chem._Pharm._Bull.,1981,29,3507
 158. Okigawa_M:Hatanaka_H:Kawano_N:Matsunaga_I:Tamura_Z:,Chem._Pharm._Bull.,1971,19,148
 159. Okuyama_T:Hosoyama_K:Hiraga_Y:Kurono_G:Takemoto_T:,Chem._Pharm._Bull.,1978,26,3071
 160. Otsuka_H:Kijima_K:,Chem._Pharm._Bull.,2001,49,699
 161. Phrutivorapongkul:,Chem._Pharm._Bull.,2003,51,746
 162. Phrutivorapongkul_A:Lipipun_V:Ruangrungsi_N:Kirtikara_K:Nishikawa_K:Maruyama_S:Watanabe_T:Ishikawa_T:,Chem._Pharm._Bull.,2003,51,187
 163. Raja_DP:Manickam_VS:De_Britto_AJ:Gopalakrishnan_S:Ushioda_T:Satoh_M:Tanimura_A:Fuchino_H:Tanaka_N:,Chem._Pharm._Bull.,1995,43,1800
 164. Rao_YK:Damu_AG:Rao_AJ:Venkatesan_S:Kuo_PC:Rao_CV:Wu_TS:,Chem._Pharm._Bull.,2003,51,1374
 165. Rao_YK:Reddy_MV:Rao_CV:Gunasekar_D:Blond_A:Caux_C:Bodo_B:,Chem._Pharm._Bull.,2002,50,1271
 166. Reddy_MK:Reddy_MV:Jayakrishna_G:Gunasekar_D:Caux_C:Bodo_B:,Chem._Pharm._Bull.,2003,51,191
 167. Reddy_MK:Reddy_MV:Reddy_BA:Gunasekar_D:Caux_C:Bodo_B:,Chem._Pharm._Bull.,2003,51,854
 168. Saitoh_T:Kinoshita_T:Shibata_S:,Chem._Pharm._Bull.,1976,24,1242
 169. Saitoh_T:Kinoshita_T:Shibata_S:,Chem._Pharm._Bull.,1976,24,752
 170. Saitoh_T:Noguchi_H:Shibata_S:,Chem._Pharm._Bull.,1978,26,144
 171. Saitoh_T:Shibata_S:,Chem._Pharm._Bull.,1969,17,729
 172. Sakushima_A:Hisada_S:Ogihara_Y:Nishibe_S:,Chem._Pharm._Bull.,1980,28,1219
 173. Sashida_Y:Ogawa_K:Kitada_M:Karikome_H:Mimaki_Y:Shimomura_H:,Chem._Pharm._Bull.,1991,39,709
 174. Satake_T:Hori_K:Kamiya_K:Saiki_Y:Fujimoto_Y:Kimura_Y:Maksut_C:Mekin_T:,Chem._Pharm._Bull.,1993,41,1743
 175. Segawa_A:Miyaichi_Y:Tomimori_T:Kiuchi_F:Ohta_T:,Chem._Pharm._Bull.,1999,47,1404
 176. Sekine_T:Arai_Y:Ikegami_F:Fujii_Y:Shindo_S:Yanagisawa_T:Ishida_Y:Okonogi_S:Murakoshi_I:,Chem._Pharm._Bull.,1993,41,1185
 177. Semmar_N:Fenet_B:Gluchoff-Fiasson_K:Comte_G:Jay_M:,Chem._Pharm._Bull.,2000,50,981
 178. Semmar_N:Fenet_B:Gluchoff-Fiasson_K:Comte_G:Jay_M:,Chem._Pharm._Bull.,2002,50,981
 179. Seto_T:Yasuda_I:Akiyama_K:,Chem._Pharm._Bull.,1992,40,2080
 180. Shibata_S:Murata_T:Fujita_M:,Chem._Pharm._Bull.,1963,11,382
 181. Shibata_S:Nishikawa_Y:,Chem._Pharm._Bull.,1963,11,167
 182. Shibata_S:Saitoh_T:,Chem._Pharm._Bull.,1968,16,1932
 183. Shimizu:,Chem._Pharm._Bull.,1968,16,1450
 184. Shimizu_E:Tomimatsu_T:Nohara_T:,Chem._Pharm._Bull.,1984,32,5023
 185. Shimizu_M:Morita_N:,Chem._Pharm._Bull.,1968,16,2310
 186. Shirataki_Y:Endo_M:Yokoe_I:Komatsu_M:,Chem._Pharm._Bull.,1983,31,2859
 187. Shirataki_Y:Komatsu_M:Yokoe_I:Manaka_A:,Chem._Pharm._Bull.,1981,29,3033
 188. Shirataki_Y:Tsuzuki_T:Yokoe_I:Hirano_R:Komatsu_M:,Chem._Pharm._Bull.,1990,38,1712
 189. Shirataki_Y:Yokoe_I:Endo_M:Komatsu_M:,Chem._Pharm._Bull.,1985,33,444
 190. Shirataki_Y:Yokoe_I:Noguchi_M:Tomimori_T:Komatsu_M:,Chem._Pharm._Bull.,1988,36,2220
 191. Sun_P:Chen_Y:Shimizu_N:Takeda_T:,Chem._Pharm._Bull.,1998,46,355
 192. Sun_P:Ye_W:Zhao_J:Pei_Y:Wang_Z:,Chem._Pharm._Bull.,1995,43,703
 193. Sun_P:Ye_W:Zheng_G:Wang_Z:Chen_Y:Ogihara_Y:Takeda_T:,Chem._Pharm._Bull.,1996,44,446
 194. Taguchi_H:Kanchanapee_P:Amatayakul_T:,Chem._Pharm._Bull.,1977,25,1026
 195. Takai_M:Yamaguchi_H:Saitoh_T:Shibata_S:,Chem._Pharm._Bull.,1972,20,2488
 196. Takani_M:Nakano_M:Takahashi_K:,Chem._Pharm._Bull.,1977,25,3388
 197. Tanaka_N:Komazawa_Y:Obara_K:Murakami_T:Saiki_Y:Chen_C:,Chem._Pharm._Bull.,1980,28,1884
 198. Tanaka_N:Murakami_T:Saiki_Y:Chen_CM:Gomez_LD:,Chem._Pharm._Bull.,1978,26,3580
 199. Tanaka_N:Murakami_T:Wada_H:Gutierrez_AB:Saiki_Y:Chen_CM:,Chem._Pharm._Bull.,1985,33,5231
 200. Tanaka_N:Sada_T:Marakami_T:Saiki_Y:Chen_CM:,Chem._Pharm._Bull.,1984,32,490
 201. Tanaka_T:Kawamura_K:Kohda_H:Yamasaki_K:Tanaka_O:,Chem._Pharm._Bull.,1982,30,2421
 202. Tewtrakul_S:Nakamura_N:Hattori_M:Fujiwara_T:Supavita_T:,Chem._Pharm._Bull.,2002,50,630
 203. Tezuka_Y:Stampoulis_P:Banskota_AH:Awale_S:Tran_KQ:Saiki_I:Kadota_S:,Chem._Pharm._Bull.,2000,48,1711
 204. Tomimori_T:Imoto_Y:Miyaichi_Y:,Chem._Pharm._Bull.,1990,38,3488
 205. Tomimori_T:Miyaichi_Y:Imoto_Y:Kizu_H:Namba_T:,Chem._Pharm._Bull.,1985,33,4457
 206. Tomimori_T:Miyaichi_Y:Imoto_Y:Kizu_H:Namba_T:,Chem._Pharm._Bull.,1986,34,406
 207. Tomimori_T:Miyaichi_Y:Imoto_Y:Kizu_H:Namba_T:,Chem._Pharm._Bull.,1988,36,3654
 208. Ueno_A.:Ikeya_Y:Fukushima_S:Noro_T:Morinaga_K:Kuwano_H:,Chem._Pharm._Bull.,1978,26,2411
 209. Ueno_A:Ichikawa_M:Fukushima_S:Saiki_Y:Morinaga_K:,Chem._Pharm._Bull.,1973,21,2712
 210. Ueno_A:Ichikawa_M:Fukushima_S:Saiki_Y:Morinaga_K:,Chem._Pharm._Bull.,1973,21,2715
 211. Ueno_A:Ichikawa_M:Miyase_T:Fukushiman_S:Saiki_Y:Moringa_K:,Chem._Pharm._Bull.,1973,21,1734
 212. Wada_H:Fujita_H:Murakami_T:Saiki_Y:Chen_CM:,Chem._Pharm._Bull.,1987,35,4757
 213. Wang_YQ:Keiichi_M:Kunio_T:Toru_O:Shoji_S:,Chem._Pharm._Bull.,1988,36,3206
 214. Watanabe_K:Kinjo_J:Nohara_T:,Chem._Pharm._Bull.,1993,41,394
 215. Wu_FE:Koike_K:Nikaido_T:Ishii_K:Ohmoto_T:Ikeda_K:,Chem._Pharm._Bull.,1990,38,2281
 216. Wu_LJ:Miyase_T:Ueno_A:Kuroyanagi_M:Noro_T:Fukushima_S:,Chem._Pharm._Bull.,1985,33,3231
 217. Xie_C:Veitch_NC:Houghton_PJ:Simmonds_MS:,Chem._Pharm._Bull.,2003,51,1204
 218. Yahara_S:Ogata_T:Saijo_R:Konishi_R:Yamahara_J:Miyahara_K:Nohara_T:,Chem._Pharm._Bull.,1989,37,979
 219. Yahara_S:Saijo_R:Nohara_T:Konishi_R:Yamahara_J:Kawasaki_T:Miyahara_K:,Chem._Pharm._Bull.,1985,33,5130
 220. Yoshida_T:Saito_T:Kadoya_S:,Chem._Pharm._Bull.,1987,35,97
 221. Yoshikawa_M:Shimada_H:Shimoda_H:Matsuda_H:Yamahara_J:Murakami_N:,Chem._Pharm._Bull.,1995,43,1245
 222. Zhang_YJ:Abe_T:Tanaka_T:Yang_CR:Kouno_I:,Chem._Pharm._Bull.,2002,50,841
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
metabolites
Toolbox