Volatile:ListRef

From Metabolomics.JP
Jump to: navigation, search

Showing below 48 results of search Agric._Biol._Chem..

 1. Abe_N:Sato_H:Sakamura_S:,Agric._Biol._Chem.,1987,51,349
 2. Chang_CF:Suzuki_A:Kumai_S:Tamura_S:,Agric._Biol._Chem.,1969,33,398
 3. Chen_YL:Wang_YS:Lin_YL:Munakata_K:Ohta_K:,Agric._Biol._Chem.,1978,42,2431
 4. Esaki_S:Abe_M:Shiba_N:Kamiya_S:,Agric._Biol._Chem.,1990,54,1583
 5. Ezaki-Furuichi_E:Nonaka_G:Nishioka_I:Hayashi_K:,Agric._Biol._Chem.,1986,50,2061
 6. Fukui_H:Egawa_H:Koshimizu_K:Mitsui_T:,Agric._Biol._Chem.,1973,37,417
 7. Hashidoko_Y:Tahara_S:Mizutani_J:,Agric._Biol._Chem.,1986,50,1797
 8. Hirose_R:Kazuta_Y:Koga_D:Ide_A:Yagishita_K:,Agric._Biol._Chem.,1981,45,551
 9. Ishikura_N:,Agric._Biol._Chem.,1981,45,1855
 10. Ishikura_N:,Agric._Biol._Chem.,1982,46,1705
 11. Ishikura_N:Hayashida_S:,Agric._Biol._Chem.,1979,43,1923
 12. Ito_S:Oshima_Y:,Agric._Biol._Chem.,1962,26,156
 13. Kamiya_S:Esaki_S:,Agric._Biol._Chem.,1973,37,2435
 14. Kamiya_S:Esaki_S:Konishi_F:,Agric._Biol._Chem.,1979,43,1529
 15. Kaneta_M:Sugiyama_N:,Agric._Biol._Chem.,1973,37,2663
 16. Kawase_A.:Kutani_N:,Agric._Biol._Chem.,1968,32,121
 17. Kawase_A:,Agric._Biol._Chem.,1968,32,1028
 18. Kawase_A:Ohta_N:Yagishita_K:,Agric._Biol._Chem.,1973,37,145
 19. Kawase_A:Yagishita_K:,Agric._Biol._Chem.,1968,32,537
 20. Kobayashi_A:Yata_S:Kawazu_K:,Agric._Biol._Chem.,1988,52,3223
 21. Kodama_T:Yamakawa_T:Minoda_Y:,Agric._Biol._Chem.,1980,44,2387
 22. Kumamoto_H:Matsubara_Y:Iizuka_Y:Okamoto_K:Yokoi_K:,Agric._Biol._Chem.,1985,49,2613
 23. Kumamoto_H:Matsubara_Y:Iizuka_Y:Okamoto_K:Yokoi_K:,Agric._Biol._Chem.,1985,49,2797
 24. Kumamoto_H:Matsubara_Y:Iizuka_Y:Okamoto_K:Yokoi_K:,Agric._Biol._Chem.,1986,50,781
 25. Kyogoku_K:Hatayama_K:Yokomori_S:Seki_T:Tanaka_I:,Agric._Biol._Chem.,1975,39,667
 26. Matsubara_Y:Kumamoto_H:Iizuka_Y:Murakami_T:Okamoto_K:Miyake_H:Yokoi_K:,Agric._Biol._Chem.,1985,49,909
 27. Nakatani_N:Jitoe_A:Masuda_T:Yonemori_S:,Agric._Biol._Chem.,1991,55,455
 28. Nishida_R:Ohsugi_T:Fukami_H:Nakajima_S:,Agric._Biol._Chem.,1990,54,1265
 29. Ohta_N:Kuwata_G:Akahori_H:Watanabe_T:,Agric._Biol._Chem.,1979,43,1415
 30. Ohta_N:Kuwata_G:Akohori_H:Watanabe_T:,Agric._Biol._Chem.,1980,44,469
 31. Ohta_N:Yagishita_K:,Agric._Biol._Chem.,1970,34,900
 32. Okamoto_A:Ozawa_T:Imagawa_H:Arai_Y:,Agric._Biol._Chem.,1986,50,1655
 33. Ozawa_T:,Agric._Biol._Chem.,1982,46,1079
 34. Saijo_R:,Agric._Biol._Chem.,1982,46,1969
 35. Sakagami_Y:Kumai_S:Suzuki_A:,Agric._Biol._Chem.,1974,38,1031
 36. Sakamoto_Y:,Agric._Biol._Chem.,1969,33,818
 37. Shirane_S:Ohya_S:Matsuo_T:Hirose_R:Koga_D:Ide_A:Yagishita_K:,Agric._Biol._Chem.,1982,46,2595
 38. Tahara_S:Hashidoko_Y:Ingham_JL:Mizutani_J:,Agric._Biol._Chem.,1986,50,1809
 39. Tahara_S:Hashidoko_Y:Mizutani_J:,Agric._Biol._Chem.,1987,51,1039
 40. Tahara_S:Ingham_JL:Mizutani_J:,Agric._Biol._Chem.,1985,49,1775
 41. Takagi:,Agric._Biol._Chem.,1979,43,2417
 42. Takagi_M:Funahashi_S:Ohta_K:Nakabayashi_T:,Agric._Biol._Chem.,1980,44,3019
 43. Tamura_H:Fujiwara_M:Sugisawa_H:,Agric._Biol._Chem.,1989,53,1971
 44. Tamura_S:Chang_C:Suzuki_A:Kumai_S:,Agric._Biol._Chem.,1969,33,391
 45. Tamura_S:Chang_C:Suzuki_A:Kymai_S:,Agric._Biol._Chem.,1967,31,1108
 46. Taniguchi_E:Imamura_K:Ishibashi_F:Matsui_T:Nishio_A:,Agric._Biol._Chem.,1989,53,631
 47. Uchiyama_M:Shimotori_H:,Agric._Biol._Chem.,1973,37,1227
 48. Yoshida_K:Kondo_T:Kameda_K:Goto_T:,Agric._Biol._Chem.,1990,54,1745
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
metabolites
Toolbox